VIERASKYNÄ: Juha Pirkkamaa: ”Uusiutuvan energian merkitys kasvaa ja alan arvostus lisääntyy”

VIERASKYNÄ: Juha Pirkkamaa: ”Uusiutuvan energian merkitys kasvaa ja alan arvostus lisääntyy”

16 toukokuun, 2023

Biokaasulaitos

Maassamme on tällä hetkellä useita kymmeniä – ellei jopa satoja – yrityksiä, jotka ovat keskittyneet uusiutuvan energian ja kierrätysravinteiden tuottamiseen. Lisäksi on näitä palvelevia asiantuntijayrityksiä. Kuva on todellisuudessa vielä laajempi, sillä monet yrityksistä hoitavat lisäksi mm. jätehuoltoa tai alkutuotantoa. Yritystoiminta on modernia ja tulevaisuutta, vaikka monien alan tuotteiden jalostusaste on vielä alhainen ja taloudellinen volyymi valtakunnallisesti verraten pieni.

Kierrätysala on kaikkiaan varsin uusi, sillä vielä muutama vuosikymmen sitten jätteet sijoitettiin pääasiassa kaatopaikoille tai päästettiin vesistöihin. Maatiloilla biojäte kiersi lantalan kautta, metalliesineet käytettiin tarkasti uudelleen ja tarpeeton puutavara päätyi lämmityskäyttöön.

Muutoksen ja siirtymisen vastuullisempiin ja järkevämpiin käytäntöihin aiheutti kansalaisten ja kuluttajien kasvanut ympäristötietoisuus sekä vientiyritysten huoli maineestaan ja kilpailukyvystään kansainvälisillä markkinoilla. Uusi aika toi liiketoiminnan mahdollisuuksia kokonaan uusille yrityksille, jotka toimivat jätteiden käsittelyn ja kierrätyksen parissa. Tutkimukselle avautui aivan uusia tehtäviä paitsi eri tuotannonalojen ympäristövaikutusten selvittämisessä myös globaalin kestokyvyn tutkimuksessa. Säädöstö muuttui monipuolisemmaksi ja myös monimutkaisemmaksi, kun tuotannon, tuotteiden ja hyödykkeiden erilaiset ympäristövaikutukset tutkimuksen kautta selvisivät. Voidaan sanoa, että kierrätysliiketoiminta kehittyi säädösten vauhdittamana.

Uusiutuva energia mielletään lähtökohtaisesti positiiviseksi asiaksi. Tämä on järkeenkäypää, sillä uusiutumattoman eli fossiilisen energian lähteet, öljy, kivihiili ja maakaasu ovat maailmalla rajalliset ja niiden poltto edistää tieteellisesti todennetusti kasvihuoneilmiötä ja ilmastonmuutosta. Maassamme kasvanut ja edelleen vahvaa kasvua osoittava biokaasun ja siitä jalostetun biometaanin tuotanto ja käyttö on hyvä esimerkki toiminnasta, jolla ei ole oikeastaan mitään negatiivisia ympäristövaikutuksia, positiivisia sen sijaan pitkä lista.

Biokaasua tuottavassa mädätysprosessissa saadaan myös mädätettä, joka on arvokas lannoitteiden ja maanparannusaineiden raaka-aine. Ylipäätään, orgaanisiin lannoitteisiin on viime vuosikymmeninä alettu kiinnittää aivan toisenlaista huomiota kuin aiemmin. Tämä johtuu sekä tutkimuksen että myös viljelijöiden omista havainnoista. Yksipuolistunut, karjaton viljely ja kemiallinen lannoitus ovat yhdessä aiheuttaneet maaperän rakenteen heikkenemistä ja tiivistymistä biologisen aktiivisuuden vähetessä. Jopa eroosiota on esiintynyt. Maan kunnon parantamisessa avainasemassa ovat uudistuvat viljelymenetelmät sekä kierrätyslannoitevalmisteiden käyttö.

Uusiutuvan energian ja kierrätyslannoitevalmisteiden tuotanto vahvistaa omalta osaltaan aluetaloutta, kun biokaasutuotantoon sopivia syötteitä voidaan saada sekä lannasta että peltobiomassoista, ja toisaalta maatilat voivat hyödyntää biolaitoksissa tuotetut lannoitevalmisteet. On positiivinen mahdollisuus päästä entistä suljetumpiin energian ja ravinteiden kiertoon.

Muutama vuosi sitten olin Helsingissä eräässä isossa alan seminaarissa. Sen päätyttyä menin tapaamaan erästä ystävääni, kun yhtäkkiä huomasin seisovani vastakkain silloisen ministeri Jari Lepän kanssa. Sanoin rauhallisesti, että edustan biolaitoksia! ”Sul on sit pirun tärkee tehtävä!”, vastasi Leppä.

Arkisto

© Kiertokasvu, Ruthon Group | Produced by Medita & Preoni & Family Creatives

Kiertokasvu Ruthon Group