Kiertokasvulla käynnissä selvitys kierrätyslannoitteiden ja biokaasun tuotannon käynnistämisestä Saarijärvellä

Kiertokasvulla käynnissä selvitys kierrätyslannoitteiden ja biokaasun tuotannon käynnistämisestä Saarijärvellä

21 huhtikuun, 2020

Kiertokasvu on parhaillaan tekemässä selvitystä biokaasun ja kierrätyslannoitteiden tuotantomahdollisuudesta Saarijärvellä. Teknistaloudellinen selvitys tehdään yhteistyössä Valion suurimman yksittäisen maitotilan HRV Farm Oy:n kanssa. Suurnavetan tuotanto on käynnistetty vaiheittain vuoden 2019 aikana. Navetan yrittäjät ovat olleet alusta alkaen kiinnostuneita tilansa biomassojen optimaalisesta hyödyntämisestä ja loppuvuodesta 2019 käynnistyi yhteistyö Kiertokasvun kanssa.

Tavoitteena kehittää laajemminkin biomassoja hyödyntävä tuotantomalli

Materiaaleina selvityksessä ovat naudan lietelanta ja muut maatalouden biomassat, sillä lähtökohtana on kehittää suuren navetan materiaaleille käsittelyratkaisu. Tarkoitus on kuitenkin saada aikaan laajemminkin alueen biomassoja raaka-aineina hyödyntävä tuotantomalli. Alueella on hyödynnettävissä esimerkiksi vesistöjen biomassoja muun muassa paikoitellen rehevöityneellä Saarijärven vesireitillä. Lämpölaitoksilta ja metsäteollisuudelta syntyy paikallisesti merkittäviä määriä tuhkaa ja sivutuotevirtoja. Lisäksi alueelta on tunnistettu potentiaalisia elintarviketeollisuuden raaka-ainevirtoja.

Ravinnekierron ja kierrätyksen suurin haaste ja kehityksen este on perinteisesti ollut se, että asioita on pyritty ratkaisemaan tuotantolähtöisesti. Yksittäiselle jäte- tai sivutuotevirralle on pyritty kehittämään käsittelyratkaisu. Kiertokasvu on lähtenyt hakemaan ratkaisua tähän haasteeseen ottamalla kehitystyönsä perustaksi lopputuotelähtöisen näkökulman, jossa hallitaan koko arvoketju raaka-aineiden ominaisuuksista aina lopputuotteiden käytön asiakaskokemukseen.

Kierrätyslannoitteiden imago ja laatu kaipaavat kohennusta

– Haluamme parantaa orgaanisen aineksen ja ravinteiden kiertoa maataloudessa ja koko yhteiskunnassamme hyödyntämällä alueen monipuoliset raaka-ainevirrat uudella tavalla. Haluamme nostaa kierrätyslannoitevalmisteiden imagon ja laadun entistä paremmalle tasolle kehittämällä ravinnesisällöltään optimoituja lopputuotteita. Samalla saadaan tuotettua biokaasua, jolla voidaan korvata fossiilisia energialähteitä, toimitusjohtaja Ari-Pekka Hongisto Kiertokasvusta sanoo.

Biokaasutuotantoa ja loppukäyttöä tarkastellaan ennen kaikkea alueellisen energiaomavaraisuuden kasvattamisen näkökulmasta.

– Keski-Suomi on profiloitunut 2000-luvulla vahvasti biokaasumyönteiseksi maakunnaksi. Pohjoisesta Keski-Suomesta puuttuu kuitenkin toistaiseksi merkittävän kokoluokan tuotantoyksikkö. Tällä sijainnilla teknistaloudellisesti kestävästi tuotettavan biokaasun energiamäärä on kymmeniä gigawattitunteja (GWh), Hongisto arvioi.

Selvityksen aikana on Hongiston mukaan jo tunnistettu potentiaalisia tuotteistusvaihtoehtoja myös biokaasun loppukäytön osalta. Biokaasu paikallisessa lämmöntuotannossa tai teollisessa käytössä ovat hänen mukaansa varteenotettavia vaihtoehtoja siinä missä paljon huomiota valtakunnallisestikin saanut liikennepolttoainekin.

Selvityksen ensimmäinen vaihe valmistuu kesään mennessä

Käynnissä olevassa hankkeessa kartoitetaan kokonaisuutena alueen potentiaalisia raaka-ainevirtoja sekä selvitetään biokaasun hyödyntämispotentiaalia. Selvityksen tavoitteena on tunnistaa myös kierrätyslannoitelopputuotteiden potentiaaliset loppuasiakkaat. Lisäksi tavoitteena on selvittää korkeamman jalostusasteen lopputuotteiden laadulliset ja rakenteelliset ominaisuudet eri käyttökohteissa, sekä selvittää parhaat menetelmät, joilla lopputuotteiden laatutavoitteisiin päästään. Kierrätyslannoitevalmisteet, jotka täyttävät kansallisen ja EU-lainsäädännön vaatimukset ja tarjoavat vaihtoehtoja niin perinteiseen kuin luomutuotantoon, vaativat vielä runsaasti lisäselvityksiä ja panostuksia T&K-toimintaan.

– Selvityksen aikana on kontaktoitu jo eri sidosryhmiä ja paikallisesti suunnittelussa on saatu taustatukea JAMK Biotalousinstituutilta, jonka kanssa tullaan varmasti jatkamaan tiivistä ja hedelmällistä yhteistyötä myös jatkossa, kertoo Kiertokasvun tutkimus- ja oppilaitosyhteistyöstä vastaava kehityspäällikkö Johanna Boberg.

Selvityksen ensimmäinen vaihe valmistuu kesään mennessä ja parhaillaan on käynnissä tarkemmat suunnitelmat mahdolliseen toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Kiertokasvu kartoittaa edelleen potentiaalisia yhteistyökumppaneita, jotka täydentävät paikallista kokonaisratkaisua.

Arkisto

© Kiertokasvu, Ruthon Group | Produced by Medita & Preoni & Family Creatives

Kiertokasvu Ruthon Group